menu

Gminny Program Rewitalizacji

2022-11-17 08:07:10 (ost. akt: 2024-05-16 15:25:26)

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/05/orig/gminny-program-rewitalizacji-gminy-miejskiej-szczytno-62204.png
Gmina Miejska Szczytno przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma wyodrębnić obszar zdegradowany i poprzez określenie długotrwałych i wzajemnie powiązanych działań wyprowadzić go ze stanu kryzysowego.

16 maja 2024 r.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033

21 marca 2024 r.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznacznia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

1 lutego 2024 r.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033 oraz konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Szczytno, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uwag do projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje obu tematów przeprowadzone będą od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:
• na stronie internetowej Miasta Szczytno.
• na stronie Miasta Szczytno w Biuletynie Informacji Publicznej.
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
• drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@um.szczytno.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
• bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiet on-line dostępnych pod adresami:
- https://forms.office.com/e/dcm7VLYKbE
- https://forms.office.com/e/3zUiEsaB3u

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu
20 lutego 2024 r. o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się do dnia 18 lutego 2024 r., klikając w link: https://forms.office.com/e/9GFKi6YJj7
Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 7 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Materiały informacyjne zostają zamieszczone poniżej w plikach do pobrania, w wersji elektronicznej na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno w pokoju nr 6 (parter).

Pliki do pobrania:

Komitet Rewitalizacji:
1. Ogłoszenie o konsultacjach
2. Projekt uchwały
3. Formularz do składania uwag

Projekt GPR:
1. Ogłoszenie o konsultacjach
2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Formularz do zgłaszania uwag


21 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach rewitalizacyjnych dotyczących tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033!
Odbędą się one 28 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 12:00-16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcą mieć wpływ na tworzenie założeń Programu i pomysłów rewitalizacyjnych.

Przedmiotem warsztatów będzie omówienie problemów, jakie występują na obszarze rewitalizacji, identyfikacja lokalnych potencjałów, a także przedstawienie pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Więcej informacji oraz niezbędne załączniki znajdują się poniżej.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/11/orig/zaproszenie-na-warsztat-gpr-szczytno-1-68419.jpg

7 listopada 2023 r.

W dniu 31 października 2023 roku Rada Miejska w Szczytnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033 Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LXIII/422/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Miejskiej Szczytno mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.
Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 11 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: um@um.szczytno.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 11 grudnia 2023 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Jednocześnie informuję, że planowane są również warsztaty rewitalizacyjne dotyczące budowania założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033!

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

31 sierpnia 2023 r.

Podczas LXIII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie dnia 31 sierpnia 2023 r. podjęta została Uchwała Nr LXIII/422/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Uchwała wraz z załącznikiem dostępna jest w pliku do pobrania poniżej.

Uchwała wraz z załącznikiem

21 czerwca 2023 r.

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

17 maja 2023 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

4 maja 2023 r.

Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.
Zarządzenie Nr VIII/863/2023 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 4 maja 2023 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jako załącznik poniżej.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 12 czerwca 2023 r.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w trzech formach:

- Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag;
- Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem https://forms.office.com/e/FHYvJL3nLd;
- Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Szczytnie w sali konferencyjnej.

3. Formularz uwag dostępny będzie:

- na stronie internetowej Miasta Szczytno: https://miastoszczytno.pl/

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie: https://bip.um.szczytno.pl/

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1)

4. Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@um.szczytno.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

- bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

5. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Katarzyna Radziewińska.

Zarządzenie
Formularz uwag
Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji