menu

Ochrona danych osobowych

2019-05-15 07:51:11 (ost. akt: 2019-05-15 08:08:54)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Szczytnie
Lucjan Wołos
iod@um.szczytno.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z
tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie
jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a także przysługujących Państwu
uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim
w Szczytnie pod adresem
iod@um.szczytno.pl

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Szczytno – przetwarza Państwa dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szczytnie
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami miasta Szczytno
c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z miastem Szczytno
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Szczytno, w tym:
podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.