menu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony znak: GPO.6840.29.2023, GPO.6840.28.2023, GPO.6840.31.2023 z dnia 18 stycznia 2024 r.

2024-02-07 12:01:28 (ost. akt: 2024-02-09 07:57:44)

1. GPO.6840.29.2023. Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Partyzantów. Działka numer 621/1, ob. 4 miasta Szczytno o powierzchni 969 m2.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00034952/1.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Cena do przetargu wynosi 93.357,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.

Kwota wadium: 10.000,00 zł.

Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

2. GPO.6840.28.2023. Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej. Działka numer 7/25, ob. 2 miasta Szczytno. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1403 m2.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00061383/9.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Cena do przetargu wynosi 131.186,88 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.

Kwota wadium: 14.000,00 zł.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

3. GPO.6840.31.2023. Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Poznańskiej 20 A. Działka numer 31/3, ob. 3 miasta Szczytno o powierzchni 339 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 36,54 m2 oraz budynkiem gospodarczym.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00021013/3.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Cena do przetargu wynosi 89.900,00 zł brutto. W tym cena budynku: 59.970,00 zł, cena nieruchomości gruntowej: 28.920,00 zł oraz cena budynku gospodarczego: 1.010,00 zł
Zwolnienie w podatku VAT n podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.

Kwota wadium: 10.000,00 zł.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Pełne teksty ogłoszeń o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (na parterze – pokój nr 1) oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie: https://bip.um.szczytno.pl/ oraz na stronie miasta Szczytno https://miastoszczytno.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytno, pokój numer 14, oraz pod numerem tel: 89 624 72 70, 89 624 72 56.

Burmistrz Miasta Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Wykaz umieszczono na stronie http://bip.um.szczytno.pl. Zakładka: nieruchomości.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (89) 624 72 70, (89) 624 72 56