menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Poznańska 21A, nr działki 31/3

2024-02-08 15:15:02 (ost. akt: 2024-02-08 15:23:19)

Położenie: Szczytno, Obręb 3, działka nr 31/3 o powierzchni 339 m2, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 36,54 m2 oraz budynkiem gospodarczym. W skład budynku wchodzą przedpokój, łazienka, kuchnia, dwa pokoje. Poddasze nieużytkowe.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00021013/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Uwarunkowania planistyczne i uzbrojenie:
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno (Uchwała nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokalizacja:
Nieruchomość położona w odległości 1000 metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5-kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, boiskami do gry w piłkę plażową i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.

Warunki sprzedaży:
Cena: 89.900,00 zł
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).
Przetarg zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w dniu 4 marca 2024 r. o godzinie 11:00.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Wadium: 10.000,00 zł
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: iga.kwiatek@um.szczytno.pl, damian.szlachetka@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/02/orig/dsc-0139-70809.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2024/02/orig/dsc-0137-70810.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2024/02/orig/dsc-0136-70811.jpg