menu

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033

2024-02-01 08:13:22 (ost. akt: 2024-02-01 11:02:21)

Burmistrz Miasta Szczytno, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny jest:

-na stronie internetowej Miasta Szczytno: https://miastoszczytno.pl/

-na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miejskiej-szczytno-na

-w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@um.szczytno.pl

-drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

-bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/dcm7VLYKbE

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się do dnia 18 lutego 2024 r., klikając w podany link: https://forms.office.com/e/9GFKi6YJj7. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 7 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Poniższe materiały informacyjne zostają zamieszczone w wersji elektronicznej poniżej w plikach do pobrania, na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno w pokoju nr 6 (parter).

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o konsultacjach
2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Formularz do zgłaszania uwag