menu

Utrzymanie i odśnieżanie obiektów

2024-01-15 12:47:04 (ost. akt: 2024-01-15 12:48:56)

Właściciele, zarządcy budynków wielkopowierzchniowych,

zgodnie z art. 61 pkt 2 oraz art. 62. ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie itp. w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska. Aby zapewnić właściwe utrzymywanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

Natomiast zgodnie z art. 91a, kto nie utrzymuje obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania, podlega karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mandat może wystawić zarówno straż miejska, policja oraz inspektor nadzoru budowlanego.

Informacyjnie, jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i o dużych powierzchniach.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do w/w informacji.