menu

Nieruchomość przeznaczona do zbycia - ul. Sobieszczańskiego 13

2023-12-13 11:51:10 (ost. akt: 2023-12-13 11:55:30)

Gmina Miejska Szczytno przeznaczyła do zbycia nieruchomość zabudowaną znajdującą się przy ulicy Sobieszczańskiego 13.

Położenie: Szczytno, ul. Sobieszczańskiego 13, Obręb 5, działka nr: 240 o powierzchni 926 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00051144/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Uwarunkowania planistyczne: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Szczytno (Uchwała nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Opis techniczno – użytkowy: W granicach działki znajdują się urządzenia infrastruktury podziemnej - przyłącza do budynku: wodociągowe i elektroenergetyczne.
Opis budynku mieszkalnego: Wolnostojący budynek mieszkalny konstrukcji tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, z dwuspadowym dachem konstrukcji drewnianej krytym dachówką.
W skład budynku wchodzą: przedsionek, korytarz, klatka schodowa, kotłownia, 3 kuchnie, 3 łazienki, 1wc, schowek i 6 pokoi. Ściany otynkowane (miejscowe ubytki), pomalowane, widoczne zawilgocenia, w części wyłożone płytkami. Podłogi drewniane, częściowo linoleum, częściowo drewniane deski, częściowo panele oraz płytki.
Powierzchnia użytkowa 98,15 m2. Budynek wymaga generalnego remontu.

Warunki sprzedaży:
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Sprzedaż nastąpi w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).
Cena nieruchomości: 230.000,00 zł brutto w tym: cena budynku mieszkalnego: 60.421,00 zł (26.27 % ceny wywoławczej) cena gruntu nieruchomości 169.579,00 zł (73.73 % ceny wywoławczej).
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)
Wadium: 23.000,00 zł

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: iga.kwiatek@um.szczytno.pl, damian.szlachetka@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 70.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/12/orig/img-20230830-112153076-hdr-69428.jpg