menu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczytno - nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

2023-11-07 13:28:02 (ost. akt: 2023-11-07 15:05:31)

Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnie uchwały Nr LXVI/436/2023 z dnia 31 października 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033.

W dniu 31 października 2023 roku Rada Miejska w Szczytnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033 Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LXIII/422/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Miejskiej Szczytno mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.
Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 11 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: um@um.szczytno.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 11 grudnia 2023 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Jednocześnie informuję, że planowane są również warsztaty rewitalizacyjne dotyczące budowania założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033!

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji