menu

Gmina Miejska Szczytno przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość zabudowaną znajdującą się przy ulicy Lipperta 8.

2023-09-21 09:53:36 (ost. akt: 2023-10-10 11:00:40)

Położenie: Szczytno, ul. Lipperta 8, Obręb 2, działka nr: 325 o powierzchni 480 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym.
Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00020444/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Miasta Szczytno Jednostka B” na terenie oznaczonym symbolem 8MU z przeznaczeniem podstawowym: pod funkcję mieszkaniową. Przeznaczenie dopuszczalne - funkcje usługowe.
Teren nieruchomości został wpisany do rejestru zabytków pod nr C - 153 jako dobro kultury: nawarstwienie kulturowe starego miasta Szczytno wraz z zamkiem.
Budynek wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Opis techniczno – użytkowy:

Uzbrojenie – przyłącza do budynku: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe.

Opis budynku mieszkalnego:

PARTER
- nr 1 o pow. użytkowej 24,83 m2 w skład lokalu wchodzą: przedpokój z kuchnią, wc, pokój.
- nr 1A o pow. 24,52 m2 w skład lokalu wchodzą: przedpokój z kuchnią, łazienka z wc, pokój.
- nr 2 o pow. 23,73 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój z kuchnią, łazienka z wc, pokój.
- nr 3 o pow. 23,88 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój z kuchnią, łazienka z wc, pokój.
I PIĘTRO
- nr 4 o pow. 44,69 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój, łazienka z wc, kuchnia, dwa pokoje.
- nr 5 o pow. 38,93 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój z kuchnią, łazienka z wc, dwa pokoje.
Łączna pow. lokali wynosi 180,58 m2.

Budynek wymaga generalnego remontu.
Dach budynku konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty papą. Tynki zewnętrzne zniszczone, liczne ubytki, tynki wewnętrzne również z ubytkami (odpryski i złuszczenia farb, liczne zawilgocenia i zagrzybienia). Stropy i podłogi drewniane (częściowo zapadnięte mogą ulec zarwaniu). Podłogi częściowo przykryte płytami pilśniowymi, w pomieszczeniach WC pokryte terakotą. Klatka schodowa drewniana. Stolarka okienna stara drewniana - okna skrzynkowe w znacznej części bez szyb lub nieszczelne i zniszczone - do wymiany, drzwi stare drewniane oraz płycinowe (stolarka i ślusarka w złym stanie technicznym). Budynek posiada przyłącze do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz gazowej. Ogrzewanie z pieców kaflowych. Budynek wymaga generalnego remontu, w obecnym stanie nie nadaje się do użytku;
Opis budynku gospodarczego: budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Dach konstrukcji żelbetowej, w części drewnianej, kryty papą. Posadzki betonowe. Drzwi stare drewniane;
W skład budynku gospodarczego wchodzi 8 pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni użytkowej 48 m2.

Warunki sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).
Nieruchomość nie jest obciążona długami, ciężarami i hipotekami ustawowymi.
Cena wywoławcza nieruchomości – 196.000,00 zł
Wadium – 19.600,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18 października 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005

Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: iga.kwiatek@um.szczytno.pl, damian.szlachetka@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 70.