menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - Bartna Strona, działki nr 146/3, 146/4, 146/5

2023-06-19 11:17:44 (ost. akt: 2023-06-20 10:37:08)

Położenie: Szczytno, ul. Bartna Strona, Obręb 1, działki nr 146/3, 146/4, 146/5 , nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00065637/3 dla działki nr 146/3, OL1S/00065642/1 dla działki nr 146/4, OL1S/00065638/0 dla działki nr 146/5, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokalizacja i otoczenia: Kompleks działek niezabudowanych, położonych w Szczytnie przy ul. Bartna Strona, w strefie podmiejskiej miasta, w sąsiedztwie Jeziora Domowego Dużego, o numerach ewidencyjnych:
• 146/3 o pow. 1746 m2
• 146/4 o pow. 1604 m2
• 146/5 o pow. 1605 m2

Nieruchomość położona w północno - zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Jeziora Domowego Dużego oraz ścieżki pieszo - rowerowej, która usytuowana jest wokół jeziora. Malownicze tereny zieleni, porośnięte drzewami niskimi i krzewami, zlokalizowane są wśród zabudowy mieszkaniowej. Działki położone poza terenami zwartej zabudowy, na znacznym wzniesieniu z widokiem na jezioro i panoramę miasta. Teren graniczy z Gminą Wiejską Szczytno. Odległość od drogi Bartna Strona wynosi około 220 m, od przystanku autobusowego około 550 m2 (linia nr 3). W sąsiedztwie przystanku autobusowego znajduje się restauracja "Zaciesze". Odległość od drogi krajowej nr 57 wynosi Olsztyn - Ostrołęka wynosi około 1000m.
W odległości około 1500 m znajduje się budynek Ratusza, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Starostwa Powiatowego oraz Muzeum Mazurskiego. Ponadto znajdują się zrewitalizowany zabytek - zrewitalizowane Ruiny Zamku Krzyżackiego, które stanowią centrum turystyczne miasta. Obiekty widoczne są z działek. Bliskość punktów gastronomicznych takich jak restauracje, kawiarnie i bary oraz sąsiedztwo parku i placu zabaw zachęca do spędzania czasu w rodzinnym gronie.
Bliska lokalizacja Jeziora Domowego Dużego sprawia, iż działki są niezwykle atrakcyjne. Jezioro posiada plażę miejską, strzeżoną w okresie wakacyjnym wraz z boiskami do gry w piłkę plażową, jak również piękne molo. Na plaży miejskiej odbywają się wydarzenia sportowe oraz kulturowe. Przy plaży znajduje się punkt Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie, który wypożycza sprzęt wodny oraz sprzęt rowerowy dostosowany do każdego wieku. W pobliżu znajduje się nowo otwarta Tężnia Solankowa.
Powyższe atrakcje zachęcają do czynnego wypoczynku, długich spacerów i przejażdżek rowerowych.
Dostęp do nieruchomości, po zjeździe z drogi krajowej nr 57, poprzez drogę ul. Bartna Strona następnie drogą gruntową nieurządzoną.

Opis techniczno - użytkowy:
• Kształt działki gruntu - regularny, zbliżony do prostokąta. Teren pagórkowaty, o wysokich spadkach w kierunku do linii brzegowej jeziora.
• Klasyfikacja gruntów: RIV a - grunty orne, RV - grunty orne, PsV - pastwiska.
• Stan zagospodarowania - obecnie nieruchomość niezabudowana, pokryta zielenią.
• Uzbrojenie: działka nieuzbrojona, w odległości około 7 m znajduje się kanalizacja deszczowa, urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej znajdują się w odległości około 200 m od pierwszej działki. Sieć energetyczna znajduje się wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej.


Uwarunkowania planistyczne:
Nieruchomość położona w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Miasto Szczytno - Jezioro Domowe Duże, oznaczonym symbolem 4ZP -teren zieleni urządzonej - zieleń rekreacyjna z możliwością organizowania plenerowych imprez masowych. Przeznaczenie uzupełniające - zabudowa pensjonatowa.

Warunki sprzedaży:
Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczony wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez działkę nr 146/1 do drogi publicznej - ul. Bartna Strona.
Przetarg zostanie przeprowadzony na każdą działkę oddzielnie w dniach:
• 11 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
• 17 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
• 24 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Cena wylicytowana podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023, poz 344)
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2022, poz. 931 ze zm.).
Cena wywoławcza do przetargu, dla poszczególnych działek wynosi:
• działka nr 146/3 - 774.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT. Wadium wynosi: 77.400,00 zł
• działka nr 146/4 - 769.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT. Wadium wynosi: 76.900,00 zł
• działka nr 146/5 - 769.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT. Wadium wynosi: 76.900,00 zł
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu do drogi publicznej - ul. Bartna Strona, poprzez działkę nr 146/1.
Cena jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wynosi 53.259,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.


Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.

Informacje o przetargu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-niezabudowanej-polozone

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-nr-1-63853.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-nr-2-63854.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-2-63855.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-nr-3-63856.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-5-63857.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-nr-6-63858.png