menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Jaśminowa, działka nr 92/20

2023-06-06 15:30:02 (ost. akt: 2023-07-18 07:36:42)

Położenie: Szczytno, ul. Jaśminowa, Obręb 1, działka nr 92/20, nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00050251/5, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 92/20 obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchni 1210 m2 położona jest w północno – zachodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działki nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości, po zjeździe z asfaltu nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 50 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: niezabudowane działki, budynki mieszkalne jednorodzinne, cmentarz, Jezioro Domowe Duże.

Uzbrojenie – działka nieuzbrojona, wszystkie media w drodze dojazdowej.
Klasyfikacja gruntów: R IVb

Nieruchomość położona w terenie objętym ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Bartna Strona” oznaczonym symbolem 16 MN2, U dla którego zapis brzmi: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej i-/lub zabudowy usługowej.

Nieruchomość położona w odległości 400 metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5-cio kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem i boiskami do gry w piłkę plażową, oraz molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.

Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank
Spółdzielczy w Szczytnie numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0237-63352.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-34-06-geoportal-2-63351.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-34-43-geoportal-2-63350.png