menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Pomorska/Sybiraków

2023-06-06 15:17:30 (ost. akt: 2023-07-17 15:21:36)

Położenie: Szczytno, ul. Pomorska/Sybiraków, Obręb 1, działki nr 89/17, 89/18, 89/19, 89/20, nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00052284/9, OL1S/00052285/6, OL1S/00052286/3, OL1S/00052287/0, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 89/17, 89/18, 89/19, 89/20 obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchniach 1305 m2, 1425m2, 1330m2, 1278m2 położone są w północno – zachodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomości zlokalizowane w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości, po zjeździe z asfaltu nieutwardzoną drogą na odcinku ok. 120 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: niezabudowane działki, budynki mieszkalne jednorodzinne, jezioro Domowe Duże.

Uzbrojenie – sieć energetyczna, wodociąg i kanalizacja w drodze dojazdowej.

Klasyfikacja gruntów:
działka numer 89/17 – R IVb, RV, Ł IV.
działka numer 89/18 - R IVb, RV, Ł IV.
działka numer 89/19 – R IVb, RV
działka numer 89/20 – RV, Ł IV

Nieruchomości położone w odległości 400 metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5-cio kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, z boiskami do gry w piłkę plażową, plac zabaw dla najmłodszych i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.
Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0261-63346.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-30-38-geoportal-2-63345.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-31-59-geoportal-2-63344.png