menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Przemysłowa, działki nr 425/10 i 425/12

2023-06-06 15:08:16 (ost. akt: 2023-10-19 10:34:14)

Położenie: Szczytno, ul. Przemysłowa, Obręb 5, działki nr 425/10 i 425/12, nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00056160/2 oraz OL1S/00056162/6, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 425/10 i 425/12 obręb 5 Miasta Szczytno, o powierzchniach 4016 m2, 4544 m2 położone są w południowo – wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działki nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomości zlokalizowane w odległości około 1.3 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości, drogą nieutwardzoną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: niezabudowane działki, tereny usługowe.

Uzbrojenie – działki nieuzbrojone, sieć energetyczna i kanalizacja w drodze dojazdowej gruntowej, wodociąg ok. 60 m od nieruchomości.
Klasyfikacja gruntów: działka numer 425/10 – Ł IV, Ps IV, dr; działka numer 425/12 – R Iva, Ps IV, ŁIV, dr.

Nieruchomości położona w terenie objętym ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska” oznaczonym symbolem U2, przeznaczenie podstawowe – usługi, przeznaczenie dopuszczalne – produkcja, składy i magazyny.

Cena wywoławcza:

1. Działka numer 425/10 – 311.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT.

Wadium: 31.100,00 zł.

2. Działka numer 425/12 – 352.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT.

Wadium: 35.200,00 zł.

Nieruchomości nie są obciążone długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.01.2023, drugi w dniu 20.06.2023 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0026-63342.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-06-02-at-13-36-54-geoportal-2-63341.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-06-02-at-13-37-41-geoportal-2-63340.png