menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Przemysłowa, działka nr 425/12

2023-06-06 15:08:16 (ost. akt: 2024-01-15 07:52:59)

Położenie: Szczytno, ul. Przemysłowa, Obręb 5, działka nr 425/12, nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00056162/6, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/12 obręb 5 Miasta Szczytno, o powierzchni 4544 m2 położona jest w południowo – wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działki nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1.3 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości, drogą nieutwardzoną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: niezabudowane działki, tereny usługowe.

Uzbrojenie – działka nieuzbrojona, sieć energetyczna i kanalizacja w drodze dojazdowej gruntowej, wodociąg ok. 60 m od nieruchomości.
Klasyfikacja gruntów: działka numer 425/12 – R Iva, Ps IV, ŁIV, dr.

Nieruchomość położona w terenie objętym ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska” oznaczonym symbolem U2, przeznaczenie podstawowe – usługi, przeznaczenie dopuszczalne – produkcja, składy i magazyny.

Cena wywoławcza:

1. Działka numer 425/12 – 352.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT.

Wadium: 35.200,00 zł.

Nieruchomości nie są obciążone długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.01.2023, drugi w dniu 20.06.2023 r.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0026-63342.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-06-02-at-13-36-54-geoportal-2-63341.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-06-02-at-13-37-41-geoportal-2-63340.png