menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Dąbrowskiego, działki nr: 187/7, 187/8, 187/9

2023-06-06 15:01:04 (ost. akt: 2023-10-19 10:31:06)

Kompleks działek budowlanych w Szczytnie, ul. Jarosława Dąbrowskiego, Obręb 5, działki nr: 187/7 o powierzchni 2249m2, 187/8 o powierzchni 2951 m2, 187/9 o powierzchni 2493 m2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00059778/8, OL1S/00059777/1, OL1S/00059779/5, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 187/7, 187/8, 187/9, obręb 5 Miasta Szczytno, o powierzchniach 2249 m2, 2951 m2, 2493 m2, położone są w południowo - wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek jest nieregularny, a ich teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości drogą nieurządzoną. Działki położone są na terenie produkcji i usług, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki handlowo – usługowe, zabudowa wielorodzinna i inne niezabudowane działki.

Uzbrojenie – sieć energetyczna i kanalizacja przechodzą przez teren kompleksu, wodociąg około 100 m od kompleksu.

Użytki:
Działka numer 187/7 – Ł IV
Działka numer 187/8 – Ł IV
Działka numer 187/9 – Ł IV

Tereny nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe tereny przeznaczone są pod uzupełnienie funkcji przemysłowo-składowej. Działki posiadają ustalone decyzjami:
187/7 – Nr 34/2017 z dnia 11.10.2017 r.
187/8 – Nr 35/2017 z dnia 11.10.2017 r.
187/9 – Nr 36/2017 z dnia 11.10.2017 r.

Warunki zabudowy – zabudowa budynkiem magazynowym.

Forma zbycia: na własność, wraz z ustanowieniem bezterminowej służebności gruntowej na dz. nr 187/10, ob. 5.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Cena wywoławcza:

1. Działka numer 187/7 – 137.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej w wysokości 15.985,97,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 13.700,00 zł.

2. Działka numer 187/8 – 153.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej w wysokości 15.985,97 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 15.300,00 zł.

3. Działka numer 187/9 – 160.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej w wysokości 15.985,97,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 16.000,00 zł.

Nieruchomości nie są obciążone długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbyły się w dniu 17.01.23, drugi w dniu 21.06.2023 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0274-63337.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-47-20-geoportal-2-63338.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-10-45-48-geoportal-2-63339.png