menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Dąbrowskiego, działki nr: 185/8, 187/2

2023-06-06 14:36:02 (ost. akt: 2024-01-15 07:53:40)

Kompleks działek budowlanych w Szczytnie, ul. Jarosława Dąbrowskiego, Obręb 5, działki nr: 185/8 o powierzchni 2915m2 i 187/2 o powierzchni 3897 m2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00050756/5, OL1S/00050762/0, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 185/8, 187/2, obręb 5 Miasta Szczytno, o powierzchniach 2915 m2, 3897 m2, położone są w południowo - wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek jest nieregularny, a ich teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomości zlokalizowane w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Działki położone są na terenie produkcji i usług, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki handlowo – usługowe, zabudowa wielorodzinna i inne niezabudowane działki.
Uzbrojenie – sieć energetyczna w sąsiednich zabudowaniach, linia przechodzi również przez teren działki 185/8, kanalizacja w sąsiednich zabudowaniach, wodociąg około 60 m od kompleksu.
Użytki 185/8 – Ł IV, Ł V
Użytki 187/2 – Ł IV, Ł V
Tereny nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe tereny przeznaczone są pod uzupełnienie funkcji przemysłowo-składowej. Działki posiadają ustalone decyzjami:
185/8 – Nr 68/2009 z dnia 22.09.2009r.
187/2 – Nr 70/2009 z dnia 22.09.2009r.

Warunki zabudowy – zabudowa budynkiem o funkcji usługowo-magazynowej.

Nieruchomość położona w odległości 700 metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5-cio kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, boiskami do gry w piłkę plażową i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
1. Działka numer 185/8 – 216.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT.
Wadium: 21.600,00 zł.

2. Działka numer 187/2 – 288.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT.
Wadium: 28.800,00 zł.

Nieruchomości nie są obciążone długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Nieruchomość pod pozycją 1 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebność przesyłu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 czerwca 2023 r.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-0268-63336.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-094459836-hdr-63335.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-12-46-23-geoportal-2-63333.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-09-at-12-45-50-geoportal-2-63334.png