menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Wołyńska, kompleks

2023-06-06 12:26:14 (ost. akt: 2023-07-17 15:24:14)

Kompleks działek budowlanych w Szczytnie, ul. Wołyńska, Obręb 1.

Działki nr:

-68/2 o powierzchni 1419m2,
-68/3 o powierzchni 1310 m2,
-68/4 o powierzchni 1336 m2,
-68/5 o powierzchni 1527 m2,
-68/7 o powierzchni 1543 m2,
-68/8 o powierzchni 1330 m2,
-68/18 o powierzchni 1832 m2.

Księgi wieczyste nr
-OL1S/00033444/0,
-OL1S/00033445/7,
-OL1S/00033446/4,
-OL1S/00033447/1,
-OL1S/00033449/5,
-OL1S/00033450/5,
-OL1S/00033448/8

prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/7, 68/8, 68/18 Obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchniach 1419 m2, 1310 m2, 1336 m2, 1527 m2, 1543 m2, 1330 m2, 1832 m2 położone są w północno - zachodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek 68/2, 68/3, 68/4, 68/7 jest zbliżony do prostokąta, natomiast kształt działek 68/5, 68/8, 68/18 jest nieregularny. Teren wszystkich nieruchomości jest równy, porośnięty samosiejką. Na działce nr 68/18 i 68/7 znajdują się drzewa i wysokie krzewy. Nieruchomości zlokalizowane w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości drogą nieutwardzoną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna, inne niezabudowane działki i droga krajowa nr 57.

Uzbrojenie: nieruchomości aktualnie nieuzbrojone. Media w drogach dojazdowych.

Użytki 68/2 -Bp - 0,1419
Użytki 68/3 - Bp - 0,1310
Użytki 68/4 - Bp - 0,1336
Użytki 68/5 - Bp - 0,1527
Użytki 68/7 - Bp - 0,1543
Użytki 68/8 - Bp - 0,1330
Użytki 68/18 - Bp - 0,1832

Tereny nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe tereny przeznaczone są pod uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Działki posiadają ustalone decyzjami:

68/2 – 56/2009 z dnia 25.08.2009 r.
68/3 – 57/2009 z dnia 25.08.2009 r.
68/4 – 58/2009 z dnia 25.08.2009 r.
68/5 – 59/2009 z dnia 25.08.2009 r.
68/7 – 61/2009 z dnia 02.09.2009 r.
68/18 – 60/2009 z dnia 02.09.2009 r.
warunki zabudowy – zabudowa budynkiem mieszkalno – usługowym z usługami nieuciążliwymi z garażem w bryle budynku.
68/8 – Nr 62/2009 z dnia 02.09.2009r. - warunki zabudowy – zabudowa budynkiem usługowym z usługami nieuciążliwymi i częścią mieszkalną dla właściciela nieruchomości.


Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).
Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/pppppppppppp-63305.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-090959784-hdr-63306.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-090850168-hdr-63307.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-090749497-hdr-63308.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-090723186-hdr-63309.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-09-05-30-geoportal-2-63310.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-09-04-27-geoportal-2-63311.png