menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Jagiellończyka, działki nr 581/4 i 581/5

2023-06-05 12:52:41 (ost. akt: 2023-07-17 15:22:52)

Położenie: Szczytno, ul. Jagiellończyka, Obręb 6, działki nr 581/4 o powierzchni 935 m2 oraz nr 581/5 o powierzchni 1443 m2, nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księgi wieczyste nr OL1S/00050686/3, oraz nr OL1S/00050687/0 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki gruntu nr 581/4 i 581/5 obręb 6 Miasta Szczytno, o powierzchniach 935 m2 i 1443 m2, położone są w południowo - wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek jest regularny, prostokątny. Działki prostopadle przylegają do siebie. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1,5 km od centrum miasta Szczytno. Dostęp do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Okolica jest spokojna, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.
Uzbrojenie – sieć energetyczna i kanalizacja w sąsiednich zabudowaniach, wodociąg wzdłuż linii łączącej obie nieruchomości.
Użytki 581/4 - B
Użytki 581/5 - B
Tereny nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe tereny przeznaczone są pod uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Działki posiadają ustalone decyzjami nr 64/2009 oraz nr 65/2009 z dnia 09.09.2009 r. warunki zabudowy – zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku.
Nieruchomość położona w odległości 1.5 kilometra od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5 kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem i boiskami do gry w piłkę plażową, plac zabaw dla najmłodszych i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.
Działki usytuowane są wśród zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. W bliskiej odległości od nieruchomości znajduje się Rzymskokatolicka Parafia Krzyża Świętego w Szczytnie, plac zabaw, a także sklepy spożywcze oraz bank.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).


Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-26-at-14-52-58-geoportal-2-63256.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-26-at-14-52-05-geoportal-2-63257.png