menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Jaśminowa, działka nr 94/15

2023-06-05 12:12:52 (ost. akt: 2023-07-17 15:19:25)

Położenie: Szczytno, ul. Jaśminowa, Obręb 1, działka nr 94/15 o powierzchni 2072 m2 nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00057093/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.
Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka gruntu nr 94/15 obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchni 2072 m2, położona jest w północno - zachodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działki jest nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 600 m od centrum miasta Szczytno. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne i inne niezabudowane działki. Dostęp do nieruchomości drogą wewnętrzną nieutwardzoną, po zjeździe z asfaltu ok. 70m. Działka położona jest w odległości 120m od jeziora Domowego Dużego, oraz 250m od jeziora Domowego Małego.
Uzbrojenie – sieć energetyczna przebiega przez teren nieruchomości, wodociąg i kanalizacja w drodze dojazdowej do nieruchomości.
Użytki : R, RIVa -0,2072

Teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno – Bartna Strona. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 01 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej.
Nieruchomość położona w odległości metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5 kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, boiskami do gry w piłkę plażową, plac zabaw dla najmłodszych i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z Jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.

W bliskiej odległości od nieruchomości znajdują się zabytkowe budynki jak Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także budynek Browaru wraz ze sklepem. W odległości 200m od działki znajduje się Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, 1km przychodnia, apteka i wiele sklepów spożywczych.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Przetarg zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-085233117-hdr-63246.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-085253201-hdr-63247.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-085226605-hdr-63248.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-085412262-hdr-63245.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-26-at-13-53-02-geoportal-2-63244.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-08-40-08-geoportal-2-63243.png