menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Wołyńska, działki nr 67/2 i 68/1

2023-06-05 12:05:53 (ost. akt: 2023-07-18 07:40:31)

Położenie: Szczytno, ul. Wołyńska, Obręb 1, działki nr 67/2 o powierzchni 345 m2 i 68/1 o powierzchni 1316m2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00033443/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.

Nieruchomości niezabudowana oznaczona jako działka gruntu nr 21/2 obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchni 882 m2 położona jest w północno – zachodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działek nieregularny. Teren równy. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno, położona przy drodze krajowej nr 57. Dostęp do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Okolica jest spokojna, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a także inne niezabudowane działki i droga krajowa nr 57.

Uzbrojenie – sieć energetyczna w sąsiednim zabudowaniu kanalizacja oraz wodociąg w drodze dojazdowej do nieruchomości.

Klasyfikacja gruntu: 67/2 – B, 68/1 – Br, R IVb

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren przeznaczony pod uzupełnienie funkcji mieszkaniowej.
Działka posiada ustalone decyzją nr 18/2022 z dnia 26.05.2022 warunki zabudowy dla zabudowy polegającej na budowie budynku usługowego naprawy samochodów osobistych w zakresie mechaniki pojazdowej bez blacharstwa samochodowego i lakiernictwa.
Nieruchomość położona w odległości ok. 600 metrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5 kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża z boiskami do gry w piłkę plażową, plac zabaw dla najmłodszych i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).
Nieruchomości sprzedawane razem.

Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie
Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/aaaaaaaaaaa-63241.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-090633191-hdr-63239.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230425-091101789-hdr-63240.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-08-44-23-geoportal-2-63238.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-08-45-19-geoportal-2-63237.png