menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - Bartna Strona, działka nr 146/6

2023-06-02 10:08:41 (ost. akt: 2023-07-25 08:19:46)

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka gruntu nr 146/6, obręb 1 Miasta Szczytno, o powierzchni 1 800 m2 położona jest w północno – zachodnich rejonach miasta Szczytno.

Kształt działki w rzucie zbliżony do prostokąta. Teren nachylony w kierunku misy jeziornej. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1 km od centrum miasta Szczytno, położona wzdłuż jeziora Domowego Dużego, przy ścieżce pieszo - rowerowej. Dostęp do nieruchomości, po zjeździe z asfaltu nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 120 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: jezioro Domowe Duże, niezabudowane działki, tereny zielone, budynki mieszkalne jednorodzinne. Działka położona poza terenami zwartej zabudowy, na wzniesieniu z przepięknym widokiem na jezioro oraz panoramę miasta.
Uzbrojenie – działka aktualnie nie jest uzbrojona. Sieć energetyczna wzdłuż jeziora Domowego Dużego, kanalizacja w drodze dojazdowej gruntowej, wodociąg w drodze powiatowej, około 120m od działek. Klasyfikacja gruntu - R IVa i Ps V.
Teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Miejską w Szczytnie, uchwałą nr VI/37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1398).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 4 – ZP - teren zieleni urządzonej - zieleń rekreacyjna z możliwością organizowania plenerowych imprez masowych z przeznaczeniem uzupełniającym - zabudowa pensjonatowa.
Parametry i warunki zagospodarowania terenu
- możliwa lokalizacja budynków pensjonatowych,
- maksymalna intensywność zabudowy - 0,25,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna -
40%,
- mogą być lokalizowane elementy małej architektury,
elementy oświetlenia, oraz urządzenia i tymczasowe
obiekty do obsługi imprez masowych,
- infrastruktura realizowana jako ciągi podziemne,
- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych, do kanalizacji deszczowej,

Nieruchomość z dużym potencjałem inwestycyjnym.

Szczytno rozwija się w zakresie turystyki, wzrasta liczba odwiedzających miasto. Walory przyrodnicze regionu, tj. duże kompleksy leśne, liczne jeziora, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz rozbudowana baza hotelowo-noclegowa sprzyjają rozwojowi turystyki. Warmia i Mazury znane są również jako Zielone Płuca Polski. Turyści korzystają z uroków Jeziora Domowego Dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5 kilometrowa ścieżka spacerowo - rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanych Ruin Zamku Krzyżackiego stanowiących centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, boiskami do gry w piłkę plażową oraz molo, które wychodzi daleko w głąb jeziora. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa. W miejscowości zobaczyć można również ciekawe rzeźby Pofajdoków, cenne zabytkowe budowle, jak na najstarszy w mieście Kościół ewangelicko-augsburski, czy wspomniane wcześniej Ruiny Zamku Krzyżackiego wraz z Ratuszem. W wieży Ratusza znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta. Dodatkowym atutem zwiększającym potencjał turystyczny regionu jest obecność Międzynarodowego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, który znajduje się zaledwie 11 km od miasta.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Cena nieruchomości do przetargu:

146/6 – 863.000,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Wadium – 86.300,00 zł

Do ceny doliczona zostanie jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu do drogi publicznej ulicy Bartna Strona poprzez działkę nr 146/1 zapisanej w Księdze Wieczystej o numerze OL1S/00065641/4 - 53.259,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.

Informacje o przetargu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.szczytno.pl/pliki/szczytno/pliki/11_05_2023%20Bartna%20Strona.pdf

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/dji-02400000000jpg-63198.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/bartna-strona-1-dzialka-63091.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230328-085443443-hdr-63200.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/img-20230328-084525278-hdr-63195.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-19-at-07-39-13-geoportal-2-63197.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-05-19-at-07-39-54-geoportal-2-63196.png