menu

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2023-06-01 08:44:04 (ost. akt: 2023-06-01 08:48:48)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) od 1 stycznia 2023 roku wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz gromadzenia informacji związanych  z wykonywaniem obowiązków związanych z zagospodarowaniem nieczystości ciekłych na terenie własnych posesji.

Wobec powyższego zwracamy się prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków  i złożenie go do Urzędu Gminy Miejskiej Szczytno.

Kto powinien złożyć zgłoszenie?
Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia. 
Zgłoszenie można składać:
1. Osobiście w Urzędzie Gminy Miejskiej Szczytno (w Biurze Obsługi Interesantów, pok. nr 1) 
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
3. Za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP

Ponadto informuję,  iż w roku 2023 rozpocznie się cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Miejskiej Szczytno przeprowadzą kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).
Wymagane dokumenty przy kontroli:
• umowa z firmą na wywóz nieczystości płynnych;
• dowody uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury), na których wskazana będzie informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.

Druk zgłoszenia