menu

Dodatek węglowy

2022-08-17 09:41:27 (ost. akt: 2022-08-17 10:26:05)

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł.

Na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:
Dostępny jest do pobrania

Ponadto druk wniosku jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie ul. Bohaterów Westerplatte 12 oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1.

Wnioski można składać:
• elektronicznie na skrzynkę ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
• tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie zwracają się z prośbą o składanie wypełnionych wniosków do skrzynki pocztowej, która znajduje się na budynku MOPS w Szczytnie przed wejściem do budynku.