menu

Uzupełnienie do grantów PPGR- PILNE!!!

2021-11-22 12:00:00 (ost. akt: 2021-11-22 14:10:48)

Dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

W związku z aplikowaniem o środki programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, informuję że złożone przez Panią/Pana oświadczenie wymaga uzupełnienia o dokument poświadczający fakt zatrudnienia w byłych PGR krewnego w linii prostej wskazanego w oświadczeniu.
Fakt ten wynika z doprecyzowania wymogów konkursu przez Grantodawcę. Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.”

W związku z powyższym proszę o dostarczenie dokumentu poświadczającego zatrudnienie w byłych PGR członka rodziny wskazanego w oświadczeniu jako krewnego w linii prostej.

Dokumenty składać należy osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok. nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta, drogą pocztową lub na skrytkę Urzędu na platformie ePUAP POTWIERDZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2021 r.

!W PRZYPADKU BRAKU ZAŚWIADCZENIA!

Na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (OLS.WOP.A.0166.40.2021.ZK.5 z dnia 22.11.2021r.) niezbędnym jest również uzupełnienie poniższych danych umożliwiających prawidłową weryfikacje pracownika PGR:
- w przypadku kobiet- imię ojca, data urodzenia, nazwisko panieńskie lub inne nazwiska, pod którymi była zatrudniona, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy;
- w przypadku mężczyzn- imię ojca, data urodzenia, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy


W nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2021 r.