menu

Granty PPGR- Miasto Szczytno

2021-10-22 14:58:18 (ost. akt: 2021-10-25 11:05:37)

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Mieszkańcy Miasta Szczytno!

W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki programu
„Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, których krewnymi w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dofinansowanie przysługuje na zakup:
1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (kwota przewidziana na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa do 3,5 tys. zł oraz tabletu do 1,5 tys. zł);
2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wymagane dokumenty:
1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
2. kopia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR- nie obowiązkowe;
3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (Druk poniżej)
W oświadczeniu należy wpisać nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz miejsce pracy.

Termin składania oświadczeń: do 29 października 2021 roku do godziny 15.30
Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Szczytnie, Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 1- parter
Oświadczenia składać należy osobiście, drogą pocztową lub na skrytkę Urzędu na platformie ePUAP POTWIERDZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM „/2817011/SkrytkaESP”
Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
PEŁNA DOKUMENTACJA KONKURSOWA WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, jest ono uzależnione od wysokości środków otrzymanych przez Gminę Miejską Szczytno.

Dodatkowe informacje: pokój 109 Urzędu Miasta Szczytno w godzinach 7:30 do 15:30, tel. 89 624 72 12.

Załączniki:
1) OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
2) OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Gmina Miejska Szczytno-grant ppgr.doc