menu

Akcja Urzędu Skarbowego "Błędy w identyfikatorach"

2021-01-20 12:12:49 (ost. akt: 2021-01-20 12:42:35)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, w związku z akcją "Błędy w identyfikatorach", której celem jest zapewnienie rzetelnego wykazywania danych pracowników zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą poprawności wypełniania danych na formularzu podatkowym.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

- organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
- organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
- Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

Wszelkie niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow, również w języku angielskim i ukraińskim.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/01/orig/bledy-w-identyfikatorach-plakat-jpeg-scaled-37432.jpg