menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej

2021-01-07 15:25:00 (ost. akt: 2021-01-08 07:42:08)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej.

Szczegóły oferty wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji PublicznejOsobą zatrudnioną na stanowisku Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej może być osoba, która spełnia następujące wymagania:1. Wymagania niezbędne (formalne):

Ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Nieposzlakowana opinia.

Wykształcenie wyższe.

Co najmniej 3-letni staż pracy.2. Wymagania dodatkowe:

Preferowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
w administracji publicznej, samorządowej lub rządowej.

Znajomość ustaw: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawa z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sprawna obsługa sprzętu komputerowego i biurowego, umiejętność pracy
w oprogramowaniu Office, Word, Ecxel.

Umiejętność pracy w terenie.Predyspozycje osobowościowe:

- dokładność wykonywania powierzonych zadań;

- umiejętność pracy zespołowej;

- zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w pracy;

- uprzejmość, opanowanie i komunikatywność,

- kreatywność i operatywność;

- łatwość nawiązywania kontaktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) realizacja Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

b) realizacja Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności,

c) przedkładanie Burmistrzowi propozycji osób spełniających warunki do:

- najem mieszkalny lokalu i pomieszczeń przynależnych,

- najem socjalny lokalu,

- zamiany lokali mieszkalnych,

- najmu pomieszczeń gospodarczych

- przekwaterowania do lokalu zamiennego z budynków przeznaczonych do remontu, rozbiórki,

d) nadzór nad działaniami zmierzającymi do adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne oraz nad remontami mieszkań komunalnych,

e) zabezpieczenie lokali do najmu socjalnego na potrzeby związane z wykonaniem egzekucji sądowych,

f) realizacja ustawy o własności lokali.

g) kontrole:

- zawieranych umów na mieszkania komunalne,

- prawidłowości naliczenia czynszu za lokale mieszkalne,

- windykacji należności,

- zgodności realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu Cywilnego,

h) współdziałanie w ramach określonych obowiązków służbowych z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szczytnie oraz nadzór merytoryczny nad Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Jurand” w Szczytnie4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- częste kontakty z klientami zewnętrznymi;

- stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego oraz na terenie miasta i realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

4a. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, wyniósł mniej niż 6% .5. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781) - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

3. Oświadczenia (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl):

a) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

b) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

f) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe w tym świadectwa pracy lub inne dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

6. Dokumenty dodatkowe:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

2. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.

3. Inne niezbędne dokumenty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, wykształceniu i umiejętnościach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej” bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej” w terminie do dnia 12.01.2021r. /wtorek/Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1.