menu

Konkurs "Moje Szczytno w Cittaslow"

2021-01-06 13:00:00 (ost. akt: 2021-01-05 19:20:07)

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie związanym z wejściem Miasta Szczytno do sieci Cittaslow. Wystarczy wykonać pracę wizualną dowolną techniką, której tematem przewodnim będzie logo Stowarzyszenia Cittaslow w scenerii Miasta Szczytno.


REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
LOGO CITTASLOW

Założenia i cel Konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę wizualną dowolną techniką, której tematem przewodnim będzie logo Stowarzyszenia Cittaslow w scenerii Miasta Szczytno.
Celem Konkursu jest rozbudzanie szeroko pojętej kreatywności wizualnej i plastycznej oraz zachęcanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Forma prac

- na Konkurs należy zgłosić 1 pracę w postaci dowolnej formy wizualnej, przedstawiającej logo Stowarzyszenia Cittaslow (obrazek ślimaka dostępny do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl) w dowolnie wybranej scenerii Miasta Szczytno.
- dopuszcza się wykonanie pracy dowolną techniką wizualną, t. j. rysunek, rzeźba, kolaż, zdjęcie, model, czy grafika komputerowa.
- bez względu na wybraną formę, Uczestnik przesyła pracę konkursową w postaci zdjęcia/pliku w formacie *.jpg przedstawiającego prace konkursową;
- Jury nie ocenia jakości zdjęcia pracy; ocenie podlega jedynie treść pracy według kryteriów zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.
- jeśli na materiale znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu;
- przesłany materiał musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór przez członków jury


Warunki uczestnictwa

- jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę konkursową;
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczące się w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Szczytno;
- osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej;
- przesłanie zdjęcia pracy w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu;
- Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce
- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, zaleca się wykonanie pracy konkursowej w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.
- uczestnik zgłaszający pracę do Konkursu:
a. oświadcza, że nie narusza ona praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do zdjęcia, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

Termin i sposób dostarczenia prac

- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 13 stycznia 2021 r., o godzinie 15:00,
- zdjęcie wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Moje Szczytno w Cittaslow”(decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora)
- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Kryteria oceny nadesłanych filmów i zdjęć

- walor artystyczny;
- pomysłowość;
- kreatywność;

Jury nie ocenia jakości technicznej materiałów konkursowych niemniej jednak powinny one spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

Dyskwalifikacja prac

Jury może zdyskwalifikować prace, które:
- zostały dostarczone po terminie,
- nie są zgodne z tematem Konkursu,
- zawierają obraźliwe treści.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie nadesłanych prac oraz imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,
- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Pokonkursowa prezentacja materiałów konkursowych

Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.