menu

Rusza konkurs na realizację zadań w roku 2021

2020-12-10 14:05:59 (ost. akt: 2020-12-10 14:32:44)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Do 5 stycznia można składać wnioski na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Wnioski można składać w następujących zakresach:

I.1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 66.000 zł

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego: organizowanie imprez kulturalnych; organizowanie wystaw, przeglądów muzycznych, teatralnych i recytatorskich, festynów, koncertów; organizowanie konkursów plastycznych, malarskich, fotograficznych; przeglądy twórczości amatorskiej; organizowanie warsztatów twórczych; prezentacje dziedzictwa regionalnego; kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca folklorystycznego, prezentacja dziedzictwa regionalnego;
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 44.000 zł.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny

Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 45.000 zł
b) organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 20.000 zł
c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 99.600 zł
d) prowadzenie klubu abstynenta
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 18.000 zł

4. Pomocy społecznej: wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 37.000 zł

5. Działań na rzecz osób w wieku emerytalnym: podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych.
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 27.000 zł

6. Ratownictwa i ochrony ludności: organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 5.000 zł

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie, gdyż są podane na podstawie projektu uchwały budżetowej. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miejską w Szczytnie budżetu na rok 2021.

Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia tego zadania, z wyjątkiem zadania określonego w pkt. I.3.a,b,c oraz I.4, którego zlecenie nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Wnioski mogą składać:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4) spółdzielnie socjalne
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) dostępnym w Biurze Obsługi Interesanta – pokój 1, w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie - pokój 118 oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie (bip.e-szczytno.eu), do której należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
3. W przypadku złożenia oferty niekompletnej oferent zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia w ciągu 3 dni. Po tym terminie oferty nieuzupełnione nie będą brane pod uwagę.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej.

IV. Dotacją będą objęte zadania realizowane w 2021 roku.

V. Warunki realizacji zadania:
1.a. Dot. zadania określonego w pkt.I.1. - podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań.
b. Dot. zadania określonego w pkt.I.2. - realizacja zadania musi odbywać się na terenie miasta Szczytno, podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań.
c. Dot. zadania określonego w pkt I.3.a – podmiot realizujący to zadanie musi posiadać decyzję PSSE o zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi osób i obiektu pod kątem realizacji niniejszego zadania, Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Szczytno.
d. Dot. zadania określonego w pkt.I.3.b,c podmiot realizujący zadanie musi przedstawić program zajęć socjoterapeutycznych realizowanych podczas wypoczynku letniego oraz dokument potwierdzający posiadanie przez osobę prowadzącą zajęcia socjoterapeutyczne odpowiednich kwalifikacji. Beneficjentami powyższych zadań mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Szczytno.
e. Dot. zadania określonego w pkt I.3.d – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być osoby mieszkające w Szczytnie.
f. Dot. zadania określonego w pkt I.4 – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być mieszkańcy Szczytna wyłaniani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
g. Dot. zadania określonego w pkt I.5 – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być osoby w wieku emerytalnym mieszkające w Szczytnie.
h. Dot. Zadania określonego w pkt.I.6 – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia tego typu zadań
2. Oferent nie musi przedstawiać dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego – część III.5 oferty.
3. W przypadku dofinansowania na wsparcie realizacji zadania organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego i/lub niefinansowego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania.
a) Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Miejskiej Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.
b) Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenie wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.
c) Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego.
d) Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).
4. Koszty kwalifikowalne to koszty, które:
a) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
b) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
c) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu realizowanego zadania (dotyczy takich kosztów jak czynsz, rachunki za telefon i internet, wynagrodzenia pracowników etatowych – dotyczy wyłącznie wynagrodzenia pracownika, który wykonuje w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą zadania)
d) zostaną poniesione w czasie realizacji zadania
e) są zgodne z % ograniczeniem na wydatki związane z wyposażeniem organizacji (do wysokości 20% wartości wnioskowanej dotacji) oraz na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (do wysokości 10% wartości wnioskowanej dotacji)
f) zakup dla uczestników zadania narzędzi pozwalających na zachowanie reżimu sanitarnego np. maseczek, środków do dezynfekcji do tych działań, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia określonych w ofercie rezultatów – do 5% wnioskowanej dotacji.
5. Do wydatków niekwalifikowalnych należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do oferty, w tym m.in.:
a) wydatki finansowane z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania),
b) nagrody, premie i inne formy gratyfikacji dla osób zajmujących się realizacją zadania,
c) zakup środków trwałych
d) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
e) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
f) kary, mandaty, odsetki od nieterminowych zobowiązań,
g) koszty procesów sądowych,
h) nakłady na nabycie nieruchomości,
i) koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie dotyczy powierzenia realizacji zadania,
j) opłaty pocztowe i bankowe – nie dotyczy powierzenia realizacji zadania,
k) koszty udokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.
l) koszty przekraczające limity wskazane w pkt. V.4.e.
6. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć wykaz wszystkich faktur dotyczących jego realizacji.
7. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia będą uznane za zgodne z umowa, gdy dana pozycja w koszcie nie wzrośnie o więcej niż 10 %.
9. Oferent może określić i opisać ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.
10. Ze względu na trwający stan epidemii oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.
11. W ofertach należy uwzględnić możliwość realizacji zadania w sytuacji wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią.
12. Oferent, którego oferta uzyska dotację, zobowiązany jest do poinformowania Burmistrza co najmniej na 7 dni przed planowanym działaniem o niemożliwości jego zrealizowania w związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z pandemii, pod rygorem kary finansowej.

VI. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym Wydział Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, natomiast opiniuje merytorycznie i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta komisja konkursowa. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Burmistrz Miasta.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Komisja konkursowa przy ocenie ofert będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę kierunków i celów,
2) przedstawioną kalkulację kosztów,
3) dostępność i zasięg oddziaływania zadania, liczba adresatów oraz jego przewidywane efekty społeczne,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę, w tym posiadaną bazę oraz wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania,
5) ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia na ten cel środków.

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1 w zamkniętych kopertach z napisem – „Dotacje – konkurs ofert – z zakresu …”, do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 22 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że w 2019 i 2020 roku w niniejszym trybie były udzielone dotacje na następujące zadania:
1. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 50.000 zł w 2019 r.; 60.000 zł w 2020 r.
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji - 40.000 zł w 2019 r.; 40.000 zł w 2020 r.
3. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych – 91.000 zł w 2018 r.; 96.000 zł w 2020 r.
4. organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program socjoterapeutyczny – 45.000 zł w 2019 r.; 45.000 zł w 2020 r.;
5. organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program socjoterapeutyczny – 20.000 zł w 2019 r.; 20.000 zł w 2020 r.;
6. prowadzenie klubu abstynenta – 12.000 zł w 2019 r.; 18.000 zł w 2020 r.
7. wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych – 37.000 zł w 2019 r.; 37.000 zł w 2020 r.
8. podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych. – 20.000 zł w 2019 r.; 27.000 zł w 2020 r.
9. ratownictwa i ochrony ludności – 0 zł w 2019 r., 0 zł w 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-89 624-72-50.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ORAZ OGŁOSZENIE ZNALEŹĆ MOŻNA TUTAJ.

WSZELKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ.