menu

Konkurs na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień

2017-12-20 14:22:05 (ost. akt: 2017-12-20 15:23:21)

Do 9 stycznia można składać wnioski na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmina Miejska Szczytno reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczytno
ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w ramach następujących zadań:

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2. Prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń.

3. Organizacja wypoczynku ( z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania.

4. Organizacja wypoczynku ( z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

I. Postawa prawna
Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1,2,3 i 4 art. 13 pkt. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2237).

II. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

III. Termin realizacji zadań:

Zad. 1 i 2 od 02.01.2018 r. do 22.12.2018 r.
Zad. 3 i 4 w ciągu roku 2018 ( wypoczynek uczestników w czasie wakacji )

IV. Warunki realizacji zadań
1. Zadanie może realizować podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz.2237). Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.
2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania.
3. Uczestnikami zadania są mieszkańcy Szczytna
4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.
5. W przypadku otrzymania dofinansowania w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowaną ofertę.
6. Minimalny wkład finansowy wymagany jest jedynie w przypadku zadania 2 i wynosi 5 % całości kosztów realizacji zadania (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności dotacje z budżetu państwa lub budżetu innej niż Gmina Miejska Szczytno jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych – o ile nie zachodzi podwójne finansowanie).
Pozostałe zadania tj. 1,3 i 4 zostaną zlecone w formie powierzenia realizacji zadania ( tj. nie wymagany jest wkład własny)

V. Środki przeznaczone na realizację zadania

1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

86 000 zł
Termin realizacji zadania 2.01.2018 r. – 22.12.2018 r.

2.Prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń

10 000 zł
Termin realizacji zadania 2.01.2018 r. – 22.12.2018 r.

3.Organizacja wypoczynku ( z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania.

45 000 zł
Wypoczynek uczestników w czasie wakacji

4.Organizacja wypoczynku ( z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejsc zamieszkania.

20 000 zł

Wypoczynek uczestników w czasie wakacji

Szczegółowe opisy zadań znajdują się w Załączniku nr 1.

VI. Gmina Miejska Szczytno zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania konkursu ofert przed upływem terminu składania ofert.
2. Przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. Warunki składania ofert
1. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Ofertę należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.
3. Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach zadania.
4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:
– nazwa i siedziba oferenta;
- „ Konkurs ofert - nazwa zadania konkursowego …” ;
5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
7. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem
w aktualnym odpowiednim rejestrze.
9. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.
Dodatkowo:
W przypadku, gdy umowę o dofinansowanie podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta konieczne, jest dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta.

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statutu organizacji pożytku publicznego),
3) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych (zał. nr 4),
4) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 4),
5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (zał. nr 4),
6) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (zał nr 4),
7) oświadczenie o podatku VAT (zał. nr 5),
8) oświadczenie o poufności danych (zał. nr 6).

Składający oświadczenia wskazane w pkt. 3-7 powyżej jest zobowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Złożone po terminie.
2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.
4. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji.
5. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).
6. Niespełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu finansowego podanego
w ogłoszeniu.
7. Podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.
8. Niekompletne (np. brak załączników).

IX. Ocena ofert
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Szczytno.
2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
3. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 1 do 16 punktów.
4. Komisja rozpatruje oferty nie dłużej niż 21 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
5. Komisja sporządza protokół wraz z określeniem wysokości dofinansowania
i przedstawia go Burmistrzowi Miasta Szczytno.
6. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Szczytno, po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej. Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Ocena formalna:
a) Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu.
b) Oferta została złożona na obowiązującym druku.
c) Oferta została złożona na zadanie, zgodne z ogłoszeniem konkursowym.
d) Oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z zadaniami statutowymi oferenta.
e) Wysokość wkładu własnego jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert (jeśli dotyczy)
f) Oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie).
g) Oferta zawiera wymagane załączniki.
Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.
2. Ocena merytoryczna:
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby kadrowe, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).
b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).
c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność, sposób promocji zadania ).
d) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do Burmistrza Miasta Szczytno w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.um.szczytno.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście, w godzinach 7:30 - 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie
- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, tel. 89 624 72 48.

XII. Terminy
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 9 stycznia 2018 r.
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie nie później niż do 31 stycznia 2018 r.
2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, na stronie internetowej www.um.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadań konkursowych
2. Załącznik Nr 2 – wzór oferty
3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania
4. Załącznik Nr 4 – wzór oświadczeń
5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o podatku VAT
6. Załącznik Nr 6 – oświadczenie o poufności danych

Burmistrz Miasta Szczytno
Danuta GórskaWSZELKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ lub W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  • Sesje Rady Miejskiej (na żywo)
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY