menu

Informacja dla organizacji pozarządowych dotycząca realizacji zadań powierzonych

2020-04-16 11:12:12 (ost. akt: 2020-04-16 11:16:55)

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, przekazujemy uwagi dotyczące realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, przekazujemy uwagi dotyczące realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym:
1. Zaleca się wstrzymanie wydatkowania środków w ramach otrzymanych dotacji, jeżeli istnieje zagrożenie realizacji zadania lub jego realizacja została odroczona, a wydatki w chwili obecnej nie są absolutnie konieczne.
2. W przypadku zadań całorocznych na działania, które się obecnie nie odbywają, a nie będzie możliwości ich zrealizowania w późniejszym terminie, środki z dotacji zostaną zmniejszone według stopnia realizacji zadania. Koszty stałe, których nie można było uniknąć będą ustalane indywidualnie.
3. Zadania, które nie są całoroczne będą mogły odbyć się w terminie późniejszym, jednak nie później niż do końca 2020 roku. Zmiana terminów realizacji zadania może nastąpić wyłącznie w drodze aneksowania zawartych już umów.
4. Organizacja, która otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie planuje przesunąć terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, do których należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Brak realizacji zadania będzie skutkował obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji, lecz nie pociągnie za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie.
5. Organizacje, które jeszcze nie otrzymały dotacji, a w zaistniałej sytuacji obawiają się, czy uda im się zrealizować zadanie, mogą złożyć do Burmistrza stosowne oświadczenie o rezygnacji z realizacji zadania w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania.
6. Do nowych umów zostanie wprowadzona klauzula o treści: „W przypadku niemożności zrealizowania zadania publicznego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w wyniku zaistnienia okoliczności wynikających z sytuacji kryzysowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 marca 202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Strony mogą zmienić postanowienia niniejszej umowy w celu dostosowania realizacji zadania publicznego do nowo powstałych warunków wynikających z tej sytuacji kryzysowej. W tym celu Zleceniobiorca zwraca się do Zleceniodawcy o zmianę postanowień niniejszej umowy, wskazując inne możliwe rozwiązania, które pozwolą na prawidłowe zrealizowanie zadania publicznego, a jednocześnie nie naruszą obowiązujących w państwie zakazów w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zaproponowane zmiany wymagają zgody Zleceniodawcy, opartej na zasadności zaproponowanych przez Zleceniobiorcę rozwiązań”.

Bardzo prosimy o szczegółowe przeanalizowanie realizowanych zadań.
Z uwagi na to, iż zadania mają różnorodny zakres wszelkie zmiany dokonywane w ofertach będą rozpatrywane indywidualnie.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie - tel. 89 624 72 50, magdalena.wlazlo@um.szczytno.pl
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY