menu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno

2019-07-18 09:53:42 (ost. akt: 2019-07-18 10:08:44)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia Burmistrza Miasta Szczytno o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno. Pełna treść obwieszczenia znajduje się w linku na końcu artykułu.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczytno.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można wnosić:
1. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Biuro Obsługi Interesanta (adres: 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1),
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pok. 14 - parter budynku) w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30,
3. drogą pocztową na adres: 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1,
4. drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Poniżej pełna treść obwieszczenia.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY