menu

Ogłoszenie o konkursie ofert na dotacje na realizacje zadań publicznych

2019-04-05 13:18:59 (ost. akt: 2019-04-05 14:02:10)

Burmistrz Szczytna ogłasza II konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu:

I. 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny
b) organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny

Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa: zorganizowanie wystawy dotyczącej historii miasta Szczytno

Zlecenie realizacji ww. zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Wnioski mogą składać:

1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4) spółdzielnie socjalne
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty można składać do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1.

Poniżej zamieszczamy pełną treść Zarządzenia Burmistrza wraz z ogłoszeniem konkursowym oraz formularza na którym należy składać ofertę.

Pełna treść Zarządzenia Burmistrza wraz z ogłoszeniem konkursowym

Formularz do składania ofert

  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY