menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Sobieszczańskiego 13

2023-10-10 12:01:19 (ost. akt: 2023-10-10 12:10:52)

Gmina Miejska Szczytno przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość zabudowaną znajdującą się przy ulicy Sobieszczańskiego 13.

Położenie: Szczytno, ul. Sobieszczańskiego 13, Obręb 5, działka nr: 240 o powierzchni 926 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00051144/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Szczytno (Uchwała nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Opis techniczno – użytkowy:

Uzbrojenie – przyłącza do budynku: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe.

Opis budynku mieszkalnego:

Wolnostojący budynek mieszkalny konstrukcji tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, z dwuspadowym dachem konstrukcji drewnianej krytym dachówką.
W skład budynku wchodzą: przedsionek, korytarz, klatka schodowa, kotłownia, 3 kuchnie, 3 łazienki, 1wc, schowek i 6 pokoi. Ściany otynkowane (miejscowej ubytki), pomalowane, widoczne zawilgocenia, w części wyłożone płytkami. Podłogi drewniane, częściowo linoleum, częściowo drewniane deski, częściowo panele oraz płytki.
Powierzchnia użytkowa 98,15 m2.
Budynek wymaga generalnego remontu.

Warunki sprzedaży:

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).
Przetarg zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: iga.kwiatek@um.szczytno.pl, tel. 89 624 72 56, 89 624 72 70.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/20230727-085423-104833-67152.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/img-20230830-112238332-hdr-67149.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/img-20230830-112314377-hdr-67150.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/img-20230830-112339699-hdr-67151.jpg