menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - ul. Grudziądzka, działka nr 622/1

2023-06-06 14:24:12 (ost. akt: 2023-07-17 15:25:54)

Położenie: Szczytno, ul. Grudziądzka, Obręb 6, działka nr 622/1 o powierzchni 2167 m2 nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00052145/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie.
Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 622/1 obręb 6 Miasta Szczytno, o powierzchni 2167 m2, położona jest w południowo - wschodnich rejonach miasta Szczytno. Kształt działki jest nieregularny. Teren równy, porośnięty samosiejką. Nieruchomość zlokalizowana w odległości około 1800m od centrum miasta Szczytno. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne, wielorodzinne i inne niezabudowane działki. Dostęp do nieruchomości drogą publiczną, nieutwardzoną.
Uzbrojenie – sieć energetyczna, wodociąg oraz kanalizacja w drodze dojazdowej.
Użytki: Ps,PsV -0,0695; R, RVI -0,1472

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno – tereny pod uzupełnienie funkcji mieszkaniowej.
W dniu 17.08.2012r zostały ustalone decyzją nr 34/2012 warunki zabudowy, dla zabudowy polegającej na budowie budynku jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
Nieruchomość położona w odległości 2 kilometrów od Jeziora Domowego dużego, które ma powierzchnię około 62 ha. 5-cio kilometrowa ścieżka spacerowo – rowerowa biegnąca wokół jeziora zachęca do długich spacerów czy przejażdżek rowerowych. Jezioro znajduje się nieopodal zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego stanowiącego centrum turystyczne w tym rejonie. Przy Zamku znajduje się miejska plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, boiskami do gry w piłkę plażową i molo. Przy jeziorze działa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na plaży odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty i wydarzenia kulturowe. Jezioro Domowe Duże połączone jest z jeziorem Domowym Małym, które również otoczone jest ścieżką pieszo – rowerową. Dodatkowo przy obydwu jeziorach znajdują się restauracje, place zabaw i parki, a od kwietnia 2023 w parku przy jeziorze Domowym Dużym działa również Tężnia Solankowa.

Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344).
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

Wpłata jednorazowa. Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem aktu notarialnego.
Przetarg zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005. Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.
Cena nabycia nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Ogłoszenie o przetargu na przedmiotową nieruchomość zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-08-35-54-geoportal-2-63325.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/screenshot-2023-04-27-at-08-34-51-geoportal-2-63326.png