menu

Rusza konkurs na realizację zadań w roku 2020

2019-12-03 10:47:29 (ost. akt: 2019-12-03 11:56:52)

Do 27 grudnia można składać wnioski na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wnioski można składać w następujących zakresach:

I.1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 276.000 zł
b) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 60.000 zł

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego: organizowanie imprez kulturalnych; organizowanie wystaw, przeglądów muzycznych, teatralnych i recytatorskich, festynów, koncertów; organizowanie konkursów plastycznych, malarskich, fotograficznych; przeglądy twórczości amatorskiej; organizowanie warsztatów twórczych; prezentacje dziedzictwa regionalnego; kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca folklorystycznego;
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 40.000 zł.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 45.000 zł
b) organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 20.000 zł
c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 96.000 zł
d) prowadzenie klubu abstynenta
Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 18.000 zł

4. Pomocy społecznej: wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych Wysokość środków przeznaczona na ww. zadanie – 37.000 zł

5. Działań na rzecz osób w wieku emerytalnym: podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych.
Wysokość środków przeznaczona na ww. zadanie – 27.000 zł

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie, gdyż są podane na podstawie projektu uchwały budżetowej. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miejską w Szczytnie budżetu na rok 2020.

Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia tego zadania, z wyjątkiem zadania określonego w pkt. I.3. a,b,c oraz I.4. którego zlecenie nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Wnioski mogą składać:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4) spółdzielnie socjalne
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Ofertę należy złożyć na ściśle określonym druku, dostępnym w Biurze Obsługi Interesanta – pokój 1, w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie - pokój 118 oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie (bip.e-szczytno.eu), do której należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku złożenia oferty niekompletnej oferent zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia w ciągu 3 dni. Po tym terminie oferty nieuzupełnione nie będą brane pod uwagę.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej.

IV. Dotacją będą objęte zadania realizowane w 2020 roku.

V. Warunki realizacji zadania:

Dot. zadania określonego w pkt.I.1. - podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. Beneficjentami powyższych zadań mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Szczytno.
Dot. zadania określonego w pkt.I.2. - realizacja zadania musi odbywać się na terenie miasta Szczytno, podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań.
Dot. zadania określonego w pkt I.3 a – podmiot realizujący zadanie musi posiadać decyzję PSSE o zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi osób i obiektu pod kątem realizacji niniejszego zadania, Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Szczytno
Dot. zadania określonego w pkt I.3 b,c – podmiot realizujący zadanie musi przedstawić program zajęć socjoterapeutycznych realizowanych podczas wypoczynku letniego oraz dokument potwierdzający posiadanie przez osobę prowadzącą zajęcia socjoterapeutyczne odpowiednich kwalifikacji. Beneficjentami powyższych zadań mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Szczytno
Dot. zadania określonego w pkt I.3 d - podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być osoby mieszkające w Szczytnie
Dot. zadania określonego w pkt I.4 – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być mieszkańcy Szczytna wyłaniani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
Dot. zadania określonego w pkt I.5 – podmiot realizujący zadanie powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, adresatami zadania muszą być osoby w wieku emerytalnym mieszkające w Szczytnie.

VI. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym Wydział Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, natomiast opiniuje merytorycznie i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta komisja konkursowa. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Burmistrz Miasta.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Komisja konkursowa przy ocenie ofert będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę kierunków i celów,
2) przedstawioną kalkulację kosztów
3) dostępność i zasięg oddziaływania zadania, liczba adresatów oraz jego przewidywane efekty społeczne,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę, w tym posiadaną bazę oraz wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania,
5) ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia na ten cel środków.

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1 w zamkniętych kopertach z napisem – „Dotacje – konkurs ofert – z zakresu …”, do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 15.30. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-89 624-72-50.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ORAZ OGŁOSZENIE ZNALEŹĆ MOŻNA TUTAJ.

WSZELKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ.
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa